Мониторинг

WEB базираната система за мониторинг в реално време на Електрон Сервиз ООД е ориентирана към техническа поддръжка, балансиране на производството/потреблението на ел. енергия, диспечиране и дистанционно управление на енергийни и други обекти.

Обекти

Системата е в състояние да поддържа над 10000 обекта и записва над 1000 параметъра от обект.

Достъп

Достъпът до системата е възможен от всяко устройство, свързано с Интернет.

Гъвкавост

Възможност за персонални настройки за всеки обект, в зависимост от нуждите на клиента.

Свързаност

Системата позволява връзката между всеки обект и клиента да е двупосочна.

Система за мониторинг

Мониторинг в реално време

Системата осигурява непрекъснат мониторинг на основните електрически и технологични параметри на обектите в реално време. Стойностите се записват в база данни, като е осигурена възможност за дистанционно наблюдение и генериране на съобщения по e-mail или SMS до оторизирани лица по предварително избрани критерии.

Използването на системата води до:

  • Повишаване на ефективността на производството на ел. енергия;
  • Превантивност на техническото обслужване;
  • Прецизност при изготвяне на товарови графици за нуждите на балансирането;
  • Намаляване на небалансите;

Интерактивни графики

Системата генерира интерактивни графики по зададени от потребителя критерии, позволяващи да се визуализира промяната на параметрите на обекта за определен период от време. Графиките позволяват наблюдавайки работата на обекта и базирайки се на тази информация да се оценява ефективността и ефикасността на съоръженията и работата с тях. Графиките са особено полезни при анализ на причини, водещи до повреди в оборудването.

Отчети по време

Отчетите се генерират по дни, месеци или години, както и за зададен от потребителя период. Представени са в таблици и позволяват извършването на обстоен анализ на работата на съоръженията. Дават възможност за обективна преценка за степента на амортизация на оборудването, за необходимостта от евентуална рехабилитация или подмяна на отделни възли и детайли и подпомага вземането на решения за това.

Дистанционно управление

Системата позволява, освен мониторинг на работата на ВЕЦ, да се извършва и пълно дистанционно управление на централата от оторизирани лица. Осигурен е и дистанционен достъп до т.н. инженерен панел на системата за автоматично управление, позволяващ промяна на основни параметри и константи в програмата на използваните контролери.

Сигурност

Комуникацията с обектите се осъществява по начин, изключващ външна намеса. Използването на системата е възможено само от оторизирани потребители с различни нива на достъп. Данните се записват и архивират на два отделни сървъра, намиращи се на различни места.