Услуги свързани с балансиране

Мониторинг на група електроцентрали

Мониторинг в реално време на работата на няколко централи, включени в една група. Следи се изпълнението на прогнозния график, реализираните недостици и излишъци, ниво на водата в изравнителите(водохващанията) и промяна на речния отток.

Ежедневно изготвяне на прогнозни почасови товарови графици

На база на данните от системата за мониторинг се изготвят прогнозни графици за следващите дни. Системата може да генерира предложение за график на база на данните от предходния ден.

Анализ на база статистически данни от мониторинг на производството на електрическа енергия.

Анализ на резултатите от изпълнение на почасовите товарови графици – проверка на изпълнението на прогнозните графици, сравнени с произведеното количество електрическа енергия, локализиране на възможни причини за евентуално възникнали небаланси, анализ и предложения за тяхното минимизиране.

Координиране и планиране на ремонтните дейности в съответствие с прогнозните графици.

Съобразяване на прогнозните графици с необходимостта от извършване на ремонтни дейности – планирани ремонти на съоръженията, планови изключвания на преносната мрежа, координация електроцентрала – ЕРП -сервизни екипи.

Диспечиране на първично ниво на група електроцентрали, собственост на една компания.

Управление на производството на електрическа енергия на група електроцентрали с цел минимизиране на разликата между прогнозирано и произведено почасово количество енергия като общ резултат. В резултат се постига минимална цена за небаланс.