Мониторинг и енергиен мениджмънт

Мониторинг и енергиен мениджмънт

Мониторинг на токозахранващи системи

Мониторинг в реално време на токозахранващи системи, позволяващ на потребителите да следят условията на захранването в реално време и да извършват дистанционно наблюдение на електроапаратура или инсталации на ключови разпределителни точки в мрежата. Регистрираните стойности разкриват загубите на енергия, неусвоените капацитети и тенденциите във времето. Визуализират се текущи и архивирани стойности за произволно избрани периоди от време(графики), проследяване в реално време на енергийни и технологични параметри, дистанционно отчитане на измервателните устройства, алармени съобщения при отклонение от параметрите, неефективно производство и др.

Енергиен мениджмънт

Системи за енергиен мениджмънт, реализирани на базата на съвременни SCADA приложения и създадени за управление в реално време, изолиране на проблеми, следене на тенденциите и управление на товари. Софтуер за управление на захранването за подобряване на надеждността на системата, увеличаване на ефективността и производителността на електрическата система. Системата за енергиен мениджмънт позволява интегриране с други програмни продукти и позволяват планиране на разходите за електроенергия.

Мониторинг на производствени процеси

Система за наблюдение в реално време на производствени процеси и на отделни машини и агрегати. Осигуряват надеждна информация за работата на оборудването, натовареността на мощностите, уплътняване на работното време и др. На база на статистическата информация позволяват намиране на решения за оптимизиране на разходи и повишаване на ефективността на производството.